TAMIL-10TH STD CBSE 21-22 SQP

0
36

பத்தாம் வகுப்பு மாதிரி வினாத்தாள்

(2021 – 2022)
X STD SAMPLE QUESTION PAPER

(2021 -2022)
தமிழ் (006)

கால அளவு : 90                                                                                      மதிப்மபண்கள் : 40
Time allowed : 90 Minutes                                                                   Maximum marks : 40

 

குறிப்பு : இப்பகுதி 50 வினாக்களளக் மகாண்டது.
40 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்கவும்.
வினா ஒன்றுக்கு ஒரு மதிப்பெண் வீதம் 40 மதிப்பெண் வழங்கப்பெடும்

ெகுதி -அ ( Section-A)
ெடித்தல்( Reading comprehension)

I.பின்வரும் பத்திளைப் படித்துப் மபாருள் உணர்ந்து மதாடர்ந்து வரும் பலவுள் மதரிவு வினாக்களுக்குஏற்றவிளடகளள எழுதுக.     

   5×1=5
‘‘பாண்டிைனுக்கு உரிை மபாருளந என்னும் தாமிரபரணி ஆற்றந்துளறைிலல முத்துப் பிறக்கும்; ளவளக ஆற்றின் களரைிலல முத்தமிழ் சிறக்கும்” என்று தமிழ்க்கவிஞர் கூறுவர். பாண்டிை நாட்டின் தளலநகரமாகிை மதுளர மதான்றுமதாட்டு ளவளக ஆற்றின் களரைிலல வீற்றிருக்கின்றது. அந்நகரில் தமிழ்ச் சங்கம் நிறுவி முத்தமிளையும் பாண்டிை மன்னர் முளறைாகப் லபணி வளர்த்தனர். தமிழ்ச் சங்கத்தில் நாடி வந்த பிற நாட்டுத் தமிழ் அறிஞர்களுக்கு வரிளச அறிந்து பரிசளித்தனர். அதனால் பாண்டிை நாட்டில் நல்ல தமிழ் பரவிற்று. நாடு பல கண்ட நல்லிளசப் புலவராகிை அவ்ளவைார் ‘‘பாண்டிைநாடு நல்ல தமிழ்உளடத்து” என்று நாவாரப் லபாற்றினார்.

வினாக்கள்

I. பாண்டிை நாட்டின் தளலநகர் எவ்வாற்றின் களரைிலல வீற்றிருக்கின்றது?
அ. பாலாறு ஆ. மபாருளந இ. ளவளக ஈ. தாமிரபரணி
2. பாண்டிை நாட்டில் நல்ல தமிழ் பரவிைதற்கான காரணம் ைாது?
அ. மக்கள் தமிளைப் லபாற்றினர்
ஆ. ளவளக ஆற்றின் களரைிலல முத்தமிழ் சிறக்கும்
இ. தமிழ் மக்களள மன்னர் சிறப்பித்தனர்
ஈ. தமிழ்ச் சங்கம் நிறுவி முளறைாக மன்னர்கள் முத்தமிளைப்லபணி வளர்த்தனர்
3. தாமிரபரணி ஆற்றங்களரைில் பிறப்பது எது?
அ. முத்து ஆ. முத்தமிழ் இ. மசல்வம்
ஈ. மணல்
4. ‘‘பாண்டிைநாடு நல்ல தமிழ் உளடத்து” எனப் லபாற்றிை புலவர் ைார்?
அ. தமிழ்க் கவிஞர் ஆ. நல்லிளசப் புலவர்
இ. அவ்ளவைார் ஈ. கீரன்
5.மதுளர நகரில் வளர்க்கப்பட்டது எது?
அ. ஆட்சி பலம் ஆ. ஆற்று வளம்
இ. மதுளர மல்லி ஈ. முத்தமிழ்

II.பின்வரும் உளரநளட பகுதிளைப் படித்துப் மபாருள் உணர்ந்து மதாடர்ந்து வரும்பலவுள் மதரிவு வினாக்களுக்கு ஏற்ற விளடகளள எழுதுக.                                                                              5×1=5

திருவள்ளுவர் இல்லறவிைலில் விருந்லதாம்பளல வலியுறுத்தஓர்அதிகாரத்ளதலை அளமத்திருக்கிறார். இல்லறம் புரிவது விருந்லதாம்பல் மசய்யும் மபாருட்லட என்கிறார். முகம் லவறுபடாமல் முகமலர்ச்சிலைாடு விருந்தினளர வரலவற்க லவண்டும் என்பளத ‘‘லமாப்பக் குளையும் அனிச்சம்” என்ற குறளில் எடுத்துளரக்கிறார். விருந்தினளரப் லபாற்றுதல் இல்லறக் கடளமைாக இருந்தது. லகாவலளனப்பிரிந்து வாழ்ந்த கண்ணகி அவளனப் பிரிந்தளதவிட விருந்தினளரப்லபாற்ற முடிைாத நிளலளை எண்ணி வருந்துவதாக சிலப்பதிகார ஆசிரிைர் குறிப்பிடுவதன் மூலம் விருந்தினளரப் லபாற்றிப் லபணல் பைந்தமிைர் மரபு என்பளத இளங்லகாவடிகள் கூறுகிறார். கல்வியும் மசல்வமும் மபற்றமபண்கள் விருந்தும் ஈளகயும் மசய்வதாகக் கம்பர் குறிப்பிட்டுள்ளார். கலிங்கத்துப் பரணிைிலும் மசைங்மகாண்டார் விருந்தினருக்கு உணவிடுலவாரின் முகமலர்ச்சிளை உவளமைாக்கி யுள்ளார்.விருந்லதாம்பல் என்பது மபண்களின் சிறந்த பண்புகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றது. நடு இரவில் விருந்தினர் வந்தாலும் மகிழ்ந்து வரலவற்று உணவிடும் நல்லிைல்பு குடும்பத் தளலவிக்கு உண்டு என்பளத நற்றிளண குறிப்பிடுகிறது. விருந்தினளர வைி அனுப்பும்லபாது ஏைடி நடந்து மசன்று வைி அனுப்பிை மசய்திளைப் மபாருநராற்றுப்பளட குறிப்பிடுகிறது.

வினாக்கள்
6. இல்லறம் புரிவது எதற்காக என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்?
அ. கணவளரப் லபணுவதற்கு
ஆ. குைந்ளதகளளப் லபணுவதற்கு
இ. உறவினளரப் லபணுவதற்கு
ஈ. விருந்தினளரப்லபணுவதற்கு

7.இளங்லகாவடிகள் இைற்றிை காப்பிைம்
அ. மணிலமகளல ஆ. சிலப்பதிகாரம்
இ. குண்டலலகசி ஈ.சூளாமணி
8. நடு இரவிலும் விருந்தினளர வரலவற்கும் நல்லிைல்பு ைாருக்கு உண்டு?
அ. குடும்பத் தளலவிக்கு ஆ. லதாைிக்கு
இ. மகளுக்கு ஈ. மசல்வந்தருக்கு
9.அல்லிலும் விருந்லதாம்பிை நிகழ்ச்சிளைக்
குறிப்பிடும் இலக்கிைம் ைாது?
அ. கம்பராமாைணம் ஆ. மபாருநராற்றுப்பளட
இ. நற்றிளண ஈ. சிலப்பதிகாரம்

10. விருந்தினளர வைிைனுப்பும் லபாது எத்தளன அடி நடந்து மசல்வர்?
அ. 10 அடி ஆ. 7 அடி இ. 8 அடி ஈ. 12 அடி

ெகுதி ஆ ( Section-B )
இலக்கணப்ெகுதி ( Grammar)

III.சான்று தருக ( எளவலைனும் மூன்று மட்டும்)                                                                              3×1=3
11.ஒற்றளமபளட
அ. ஓஒதல் ஆ. இலங்ங்கிை
இ. மனம் ஈ. உரனளசஇ
12.எதிர்மளறத்மதாைிற்மபைர்
அ. நடவாளம ஆ. நடத்ளத
இ. படித்தான் ஈ. விரும்பாதவர்
13. நான்காம் லவற்றுளம உருபும் பைனும்
உடன் மதாக்க மதாளக
அ. வீடு மசன்றார் ஆ. மதன்ளன மரம் இ. மலர்க்மகாடி ஈ. தமிழ்த்மதாண்டு
14.உரிச்ப ால் பதாைர்
அ. வயலும் வாழ்வும் ஆ.உறுெ ி
இ. வருக வருக ஈ. கண்ணா வா
15. இன்னிட அளபெடை
அ. உரனட இ ஆ.ெைாஅ ெடை
இ. உண்ெதூஉம் ஈ.ஓஒதல்

IV.நிரப்புக ( எளவலைனும் மூன்று மட்டும்)                                                                                           3×1=3

16. இரு மசாற்களுக்கு இளடைில் மசால்லலா, உருலபா மளறைாமல் அப்படிலை மபாருளள உணர்த்துவது __________
அ. விளனமுற்றுத்மதாடர் ஆ. மதாகாநிளலத் மதாடர்
இ. எழுவாய்த்மதாடர் ஈ. விளித்மதாடர்
17. குடிநீர் என்பது _________________-
அ. உரிச்மசால் மதாடர் ஆ. இளடச்மசால் மதாடர்
இ. லவற்றுளமத்மதாளக ஈ. விளனத்மதாளக
18. காலம் காட்டாது
அ. விளனைாலளணயும் மபைர்
ஆ. ஏவல் பன்ளம விளனமுற்று
இ. மதாைிற்மபைர்
ஈ. மபைமரச்சம்
19. சிறப்புப் மபைர் முன்னும் மபாதுப்மபைர் பின்னும் நிண்று இளடைில் ஆகிை என்னும் பண்பு உருபு மதாக்கி வருவது ________________-
அ. விளனத்மதாளக
ஆ. உவளமத்மதாளக
இ. இருமபைமராட்டுப் பண்புத்மதாளக
ஈ. அன்மமாைித்மதாளக
20. இளடச்மசால்லுடன் மபைலரா விளனலைா மதாடர்வது ____________ ஆகும் .
அ. உரிச்மசால் மதாடர் ஆ. இளடச்மசால் மதாடர்
இ.மபைமரச்சத்மதாடர் ஈ. விளனமைச்சத்மதாடர்

V..கூறிைவாறு மசய்க ( எளவலைனும் மூன்று மட்டும்)                                                                      3×1=3
21. மகடுப்பதூஉம் (அளமபளடளை நீக்குக)

அ. மகாடுப்பதுவும் ஆ. மகடுப்பதும்
இ. மகடுப்பதூம் ஈ. மகடுப்பதாஅம்
22. எள் (மபாது மமாைிைாக மாற்றுக)
அ. எள்ளளநடு ஆ. என்லனாடு
இ. எட்டிப்பார் ஈ. எட்டு
23. பாய்ந்த புலி (காலம் கரந்த மபைமரச்சமாக மாற்றுக)
அ. பாய்புலி ஆ. பாய்கின்ற புலி
இ. புலி புலி ஈ. புலி பாய்ந்தது
24. படித்தான் ( விளனைாலளணயும் மபைராக மாற்று)
அ. படித்துப் பார்த்தான் ஆ) படிபடி
இ) படித்தவன் ஈ ) பாடிைவளன
25. பாரி வந்தான் ( விளித்மதாடராக மாற்றுக)
அ) வந்த பாரி ஆ) வந்தான் பாரி
இ) பாரி வா ! இ) லவள் பாரி

VI.இலக்கணக்குறிப்புத்தருக( எளவலைனும் மூன்று மட்டும்)                                                   3×1=3
26. ஓடு ஓடு
அ. ஏவல் விளனமுற்று ஆ. இளடச்மசாற்மறாடர்
இ. அடுக்குத்மதாடர் ஈ. விளனமைச்சத் மதாடர்
27. மலர்ப்பாதம்
அ. விளனத்மதாளக ஆ. உவளமத்மதாளக
இ. பண்புத்மதாளக ஈ. அன்மமாைித்மதாளக
28. லகட்டவர்
அ. மதாைிற்மபைர் ஆ. விளனமுற்று
இ. விளனைாலளணயும் மபைர் ஈ.மபைமரச்சத் மதாடர்

29. தாமளர
அ) தனிமமாைி ஆ) மதாடர்மமாைி
இ) மபைர்ச்மசால் ஈ) மபாதுமமாைி
30 .மகாதி
அ.முதனிளலத் மதாைிற்மபைர் ஆ. ஏவல்
இ. முதனிளலதிரிந்த மதாைிற்மபைர் ஈ. எதிர்மளறத் மதாைிற்மபைர்

ெகுதி-இ ( Section- C)
இலக்கிைம் (Literature)

VII..பின்வரும் லகாடிட்ட இடங்களள திருக்குறளால் நிரப்புக                                                          3×1=3
31. உலகத்லதா மடாட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
அறிவிலா தார்
அ. கல்லார் ஆ. வல்லார் இ. நல்லார்
ஈ. மசல்லார்
32. பாடற் கிளைபின்லறல் கண்என்னாம் கண்லணாட்டம் இல்லாத கண்
அ. கண்ணால் ஆ. பண்என்னாம்
இ. கண்ணிகள் ஈ. இளசைால்)
33. முைற்சி திருவிளன ஆக்கும்
இன்ளம புகுத்தி விடும்
அ. கல்விைின்ளம ஆ. தூக்கமின்ளம
இ. மசல்வமின்ளம ஈ. முைற்றின்ளம)

VIII. பின்வரும் மசய்யுள் பகுதிளைப் படித்துக் மகாடுக்கப்பட்ட பலவுள் மதரிவு மசய் வினாக்களுக்கு ஏற்ற விளட எழுதுக                                                                                                                5×1=5
மதன்னன் மகலள! திருக்குறளின் மாண்புகலை!
இன்னறும் பாப்பத்லத! எண்மதாளகலை! நற்கணக்லக! மன்னுஞ் சிலம்லப! மணிலம களலவடிலவ!முன்னும் நிளனவால் முடிதாை வாழ்த்துவலம!

வினாக்கள்
34. இப்பாடல் இடம்மபற்ற நூல் ைாது?
அ. மதன்மமாைி ஆ. கனிச்சாறு
இ. தமிழ்ச்சிட்டு ஈ. மலனான்மணிைம்
35. பாடல் ஆசிரிைரின் மபைர்
அ. மபருஞ்சித்திரனார் ஆ. சச்சிதானந்தன்
இ. பாரதிைார் ஈ. நாமக்கல் கவிஞர்
36. இப்பாடல் ஆசிரிைரின் இைற்மபைர்
அ. மாணிக்கலவலு ஆ. துளர.மாணிக்கம்
இ. கிள்ளிவளவன் ஈ. சுப்ளபைா
37. இப்பாடலில் குறிப்பிடப்படும்காப்பிைங்கள்
அ. சிலப்பதிகாரம், குண்டலலகசி
ஆ.சிலப்பதிகாரம், எட்டுத்மதாளக
இ. பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்மதாளக
ஈ. சிலப்பதிகாரம், மணிலமகளல
38.‘‘நற்கணக்லக”என்று குறிப்பிடப்படுவது எது?
அ. திருக்குறள் ஆ. எட்டுத்மதாளக
இ. பத்துப்பாட்டு ஈ. பதிமனண்கீழ்க்கணக்கு

IX. பின்வரும் பல பலவுள் மதரிவு வினாக்களுள் எளவலைனும் ஐந்தனுக்கு மட்டும் விளட எழுதுக
5×1=5
39.திராவிட மமாைிகளின் ஒப்பிைல் இலக்கணத்ளத எழுதிைவர்
அ. லதவலநைப் பாவாணர் ஆ. கி. ராஜநாராைணன்
இ. கால்டுமவல் ஈ. ஜி. யு. லபாப்
40. லவர்க்கடளல, மிளகாய் விளத, மாங்மகாட்ளட ஆகிைவற்ளறக்குறிக்கும் பைிர் வளக
அ. குளல வளக ஆ. மணி வளக
இ. மகாழுந்து வளக ஈ. இளல வளக
41. மூச்சுப் பைிற்சிலைஉடளலப் பாதுகாத்து வாழ்நாளள நீட்டிக்கும் என்று கூறிைவர்
அ. திருமூலர் ஆ. சம்பந்தர்
இ. நப்பூதனார் ஈ. பாரதிைார்
42. நளிைிரு முந்நீர் நாவாய் ஓட்டுவதில் கரிகாலன் சிறந்தவன் என்று கூறிைவர்
அ. பாடினி ஆ. அவ்ளவைார்
இ. மவண்ணிக் குைத்திைார் ஈ. ஆண்டாள்
43. அமமரிக்காவின் மினலசாட்டா தமிழ்ச் சங்கம் ஆண்டுலதாறும் மகாண்டாடி மகிழும் விைா
அ. தீ மிதித்தல் ஆ. கூழ் ஊற்றுதல்
இ. பட்டிமன்றம் ஈ. வாளைைிளல விருந்து
44”.மதால்லலார் சிறப்பின் விருந்மததிர் லகாடலும்
இைந்த என்ளன …” என்று கூறிைவர் ைார்?
அ. மாதவி ஆ.கண்ணகி இ. மணிலமகளல ஈ.சுதமதி
45. இந்ளதைாவிற்கு 70 விழுக்காடு மஐைளளவத் தரும் காற்று எது?
அ. மதன்லமற்குப் பருவக்காற்று
ஆ.மதன்கிைக்குப் பருவக்காற்று
இ. வடகிைக்குப் பருவக்காற்று
ஈ. வடலமற்குப் பருவக்காற்று

X. பின்வரும் துளணப்பாடப் பகுதிளைப் படித்துப் மபாருள் உணர்ந்து மதாடர்ந்து வரும் பலவுள் மதரிவு வினாக்களுக்கு ஏற்ற விளடகளள எழுதுக                                                                      5×1=5
திருப்பரங்குன்றத்தின் அைளகப் பார்ப்பதற்மகன்லற இைற்ளக பதித்து ளவத்த இரண்டு மபரிை நிளலக் கண்ணாடிகளளப் லபால வடபுறமும் மதன்புறமும் நீர்நிளறந்த கண்மாய்கள் என்று குறிஞ்சிமலர் என்னும் நூலில் நா. பார்த்தசாரதி உவளமளைப்பைன்படுத்தி யுள்ளார். இலக்கிைங்களில் உண்ளமளை விட உருவகலம உணர்வுகளளத் தூண்டி எழுப்புவதில் மவற்றி மபறுகின்றது. ‘‘முக நிலவில் விைர்ளவ முத்துக்கள் துளிர்த்தன” என்று உருவகமாக எழுதுகிறார்கள். உவம உருபு மளறந்து வந்தால் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு உவளம அணி என்று மபைர்
‘‘புறந்தூய்ளம நீரான் அளமயும் அகந்தூய்ளம வாய்ளமைால் காணப் படும்”
என்ற திருக்குறள் இதற்குச் சான்றாகும். எடுத்துக்காட்டு உவளமைணி உளரநளடைில் பைன்படுத்துளகைில் இளணஒப்பு என்கிறார்கள். உைிர் இல்லாத மபாருட்களள உைிர் உள்ளன லபாலவும் உணர்வில்லாத மபாருட்களள உணர்வுளடைன லபாலவும் கற்பளன மசய்வது உண்டு என்று மதால்காப்பிைர் மசய்யுளிைலில்(192) கூறுகிறார். இதளன தற்லபாது இலக்களண என்று கூறுகிலறாம். இதளன, தமிழ்த்மதன்றல் திரு.வி. கலிைாண சுந்தரனார் தமது உளரநளடைில் பின் வருமாறு பைன்படுத்துகிறார்: ‘‘லசாளலைில் புகுலவன் ;மரங்கள் கூப்பிடும்; விருந்து ளவக்கும், ஆலமர நிைலில் அமர்லவன்;ஆல்,என் விழுளதப் பார். அந்த அரசுக்கு இது உண்டா என்று லகட்கும்?”

வினாக்கள்
46. குறிஞ்சி மலர் என்னும் நூலின் ஆசிரிைர்
அ. திரு. வி. க. ஆ. நா. பார்த்தசாரதி
இ. வா. ராமசாமி ஈ. சா. கந்தசாமி
47. எடுத்துக்காட்டு உவளமைணி தற்காலத்தில் எவ்வாறு அளைக்கப்படுகிறது?
அ. இளண ஒப்பு ஆ. இலக்களண
இ. உருவகம் ஈ. முரண்படு மமய்ம்ளம
48. லகட்காதன லகட்பது லபாலவும் லபசாதன லபசுவது லபாலவும் கூறும் இலக்கண நூல் எது?
அ. திருக்குறள் ஆ. ைாப்பருங்கலம்
இ. மதால்காப்பிைம் ஈ அகத்திைம்
49. இலக்கிைங்களில் உவளமளை விட உணர்வுகளளத் தூண்டி எழுப்புவதில் மவற்றி மபறுவது எது?
அ. குறிப்பணி ஆ. எதுளக நைம்
இ. அடுக்குத்மதாடர் ஈ. உருவகம்
50. தமிழ்த்மதன்றல் என்று அளைக்கப்படுபவர் ைார்?
அ. மு. வரதராசனார் ஆ. பாரதிைார்
இ. திரு.வி.கலிைாண சுந்தரனார்
ஈ. நாமக்கல் கவிஞர்

 

FOR FULL PDF ,CLICK THE LINK GIVEN BELOW:

TAMIL-10TH STD CBSE 21-22 SQP

 

YOU MAY  FOLLOW US ON: INSTAGRAM , YOUTUBE , FACEBOOK

 

                                HOPE YOU FOUND USEFUL